Wskaźniki
Rozlicz PIT za 2016 rok

Pobierz bezpłatny program i rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

ZUS

Terminowo opłacane najniższe składki ZUS nowych przedsiębiorców w 2016

 

>>> Składki ZUS dla nowych firm w 2017 roku <<<

 

Za okres
podatku dochodowego
Odliczenie składek ZUS od dochodu Odliczenie składek zdrowotnych
od podatku
z dobrowolnym chorobowym bez dobrowolnego chorobowego
miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco
cały 2016   2106,42 zł   1943,96 zł   2977,60* zł
01-12/2016 176,33 zł 2106,42 zł 162,73 zł 1943,96 zł 248,82 zł 2977,62 zł
01-11/2016 176,33 zł 1930,09 zł 162,73 zł 1781,23 zł 248,82 zł 2728,80 zł
01-10/2016 176,33 zł 1753,76 zł 162,73 zł 1618,50 zł 248,82 zł 2479,98 zł
01-09/2016 176,33 zł 1577,43 zł 162,73 zł 1455,77 zł 248,82 zł 2231,16 zł
01-08/2016 176,33 zł 1401,10 zł 162,73 zł 1293,04 zł 248,82 zł 1982,34 zł
01-07/2016 176,33 zł 1224,77 zł 162,73 zł 1130,31 zł 248,82 zł 1733,52 zł
01-06/2016 176,33 zł 1048,44 zł 162,73 zł 967,58 zł 248,82 zł 1484,70 zł
01-05/2016 176,33 zł 872,11 zł 162,73 zł 804,85 zł 248,82 zł 1235,88 zł
01-04/2016 176,33 zł 695,78 zł 162,73 zł 642,12 zł 248,82 zł 987,06 zł
01-03/2016 176,33 zł 519,45 zł 162,73 zł 479,39 zł 248,82 zł 738,24 zł
01-02/2016 176,33 zł 343,12 zł 162,73 zł 316,66 zł 248,82 zł 489,42 zł
01/2016 166,79 zł 166,79 zł 153,93 zł 153,93 zł 240,60 zł 240,60 zł
cały 2015   1997,51 zł   1843,70 zł   2879,48 złPowyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

Jak to liczymy? W styczniu 2016 odliczamy składkę za grudzień 2015 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2016 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 343,12 zł za okres 01-02.2016 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2015 i za styczeń 2016 (166,79 + 176,33 = 343,12 zł). 

Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

 

>>> Składki ZUS dla nowych firm w 2017 roku <<<

 

*Obliczenie rocznej kwoty składki zdrowotnej odliczanej w danym roku

 W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce - jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta w sumie nie może być wyższa nić 7,75% podstawy wymiaru - również podstawy w całym roku. Sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75.

czyli 11x 279,41 + 270,40 = 3343,91 zł

i dalej 3343,91 /9 *7,75 = 2879,48 zł

Z chwilą wprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, możliwość ich odliczania od podatku dochodowego dotyczyła całości zapłaconych składek. Jednak od 2001r. występują coraz większe rozbieżności pomiędzy kwotą płaconą, a kwotą odliczaną, co oznacza, że nadwyżkę płacimy z własnej kieszeni i nie możemy jej odliczyć nawet od dochodu. Zgodnie z art.199 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ od stycznia 2007 roku składka wynosi 9% podstawy wymiaru.

Rok Składka
Płacona Odliczana
2007-2015 9 % 7,75 %

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.):

Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód (...) po odliczeniu kwot:
(...)

2) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.):

a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
(...)

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

 

"Art. 27b. 1. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (...)
- obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52 i 52a oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

3. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie."


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj